ສິ່ງທີ່ຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ ແລະ ຝຶກປະຕິບັດ

 • ເຄັດລັບການເກັ່ງການໃຊ້ງານ Excel 2017-2018
 • ການຈັດການຂໍ້ມູນ ແລະ ຮູບແບບຕາມເງື່ອນໄຂ (Conditional Formatting)
 • ການລຽງລໍາດັບຕາມສີພື້ນຂອງເຊວ / ການກອງຂໍ້ມູນຈາກສີ, Icon set
 • ການກອງຂໍ້ມູນແບບຂໍ້ຄວາມ (text Filter), ຕົວເລກ ( Number Filter), ວັນທີ (Date

Filter)

 • ການດືງຂໍ້ມູນຈາກແຜ່ນງານ ຫຼື ຈາກຊີດອື່ນ ມາໄວ້ໃນຊີດທີ່ຕ້ອງການ
 • ການແປງຕົວເລກໃຫ້ເປັນຕົອັກສອນ
 • ການລົບລາຍການຂໍ້ມູນທີ່ຊໍ້າກັນໃນຕາຕະລາງ / ໃນຄໍລໍ້າດຽວກັນ / ຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນທີ່ຊໍ້າກັນ ຫຼື

ບໍ່ຊໍ້າກັນ

 • ການຊອກຫາຜົນລວມຂອງຂໍ້ມູນຢ່າງໄວວາ ໂດຍການໃຊ້ Subtotal, Consolidate, Sum ຈາກຫຼາຍຊີດ ຫຼື ຕ່າງ Workbook
 • ການລອກເຊວບາງເຊວເພື່ອໃຫ້ສາມາດປະກອບຂໍ້ມູນໄດ້ສະເພາະຊ່ອງທີ່ຕ້ອງການ
 • ການສ້າງກາບ ແລະ ແຜນທີ່ ແບບໄດນາມິກ ເພື່ອນໍາສະເໜີຜົນງານໄດ້ຢ່າງງົດງາມ ແລະ ໝັ້

ນໃຈ

 • ຈັດລໍາດັບສິນຄ້າຂາຍດີ 1-10 ລໍາດັບຢ່າງໄວວາ / ເຮັດລາຍງານດ້ວຍ Pivot Table
 • ການໃຊ້ Data Validation / ການສ້າງ Dropdown List / ການສ້າງຂໍ້ຄວາມເຕືອນເມື່ອມີ

ການປະກອບຂໍ້ມູນຜິດພາດ

 • ການສ້າງຊື່ຊ່ວງເຊວ ເພື່ອເປັນປະໂຫຍດໃນການອ້າງອິງ ແລະ ການຄໍານວນ / ການໃຊ້ Auto

Outline ເບິ່ງຂໍ້ມູນແບບຫຍໍ້-ແບບຂະຫຍາຍ

 • ບັນຊີສະຫຼຸບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍປະຈໍາເດືອນຂອງບໍລິສັດ
 • ເຮັດບັນທຶກລາຍວັນທົ່ວໄປ (The General Journal)
 • ບັນຊີແຍກປະເພດ (The General Ledger)
 • ການອອກຫງົບທົດລອງ (The Trial Balance)
 • ງົບດູນ (The Balance Sheet)
 • ຫງົບກໍາໄລຂາດທຶນ (The Income Statement)
 • ການຄໍານວນຄ່າເສື່ອມລາຄາ (Depreciation Expenses)
 • ການເຮັດຕາຕະລາງຄໍານວນອາຍຸລູກໜີ້
 • ການຄໍານວນດອກເບ້ຍເງິນຝາກປະຢັດ ແລະ ຝາກປະຈໍາ
 • ການຄໍານວນດອກເບ້ຍເງິນຝາກປະຈໍາແບບຝາກທຸກເດືອນຈົນຄົບ 2 ປີ
 • ການປະເມີນຫົງບປະມານລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ ແລະ ຄ່າເປົ້າໝາຍ ໂດຍການໃຊ້ Conditional

Formatting

 • ການສ້າງ ແລະ ປັບແຕ່ງ Pivot Table, Pivot Chart ໃນວຽກບັນຊີ
 • ສູດ ແລະ ຟັງຊັນທີ່ຄວນຮູ້ໃນວຽກບັນຊີ, ການເງິນ ເຊັ່ນ: IF, VLOOKUP, INDIRECT,

MATCH, COUNTIF, WORKDAYS, WORKDAYS.INTL, DATEDIF, Date Table

 

ຮູບແບບການຮຽນການສອນ, ອະທິບາຍ, ສາທິດ, ຜູ້ຮຽນປະຕິບັດຕາມຕົວຢ່າງໃນໄຟລປະກອບການເຮັດ Workshops

ອົບຮົມ 2 ມື້ເຕັມ ຕັ້ງແຕ່ເວລາ 9:00-16:00ນ

ວິທະຍາກອນ ອ. ຊະນະພາ ຫັນຈາງສິດ

 • ປະລິນຍາໂທ ສິນລະປະສາດ ແລະ ການຈັດການ ມະຫາວິທະຍາໄລ ມະຫາສາລະຄາມ
 • ປະລິນຍາຕີ ສຶກສາສາດບັນດິດ ມະຫາວິທະຍາໄລຂອນແກ່ນ
 • ຜູ້ແຕ່ງໜັງສື Work Smart ດ້ວຍ Excel (ໜຶ່ງໃນໜັງສືຂາຍດີຂອງສໍານັກພິມ

(infopress)

 • ຜູ້ແຕ່ງໜັງສື Work Smart ດ້ວຍ Excel Macro & VBA Workshops
 • ຜູ້ແຕ່ງໜັງສືສ້າງ ແລະ ວິເຄາະຫງົບການເງິນດ້ວຍ Excel ສະບັບມືອາຊີບ
 • ຜູ້ແຕ່ງໜັງສືຄູ່ມືການວິເຄາະຫຸ້ນແບບງ່າຍໆ ໂດຍການໃຊ້ Excel ສະບັບມືໃໝ່ຫັດລົງທຶນ
 • ຜູ້ແຕ່ງໜັງສື Increase Productivity ເພິ່ມຜົນຜະລິດທີ່ມີປະສິດທິພາບແລະ ມີປະສິດທິ

ຜົນ ດ້ວຍ Excel

 • ອະດີດອາຈານ ພິເຊດ ສະຖາບັນລາດຊະພັກກໍາແພງເພັດ
 • ວິທະນຍາກອນທີ່ປຶກສາ – ຜູ້ຊຽ່ວຊານດ້ານການເພິ່ມຜົນຜະລິດການເຮັດວຽກ

(Productivity Specialist)

 • ວິທະຍາກອນການຝຶກອົບຮົມຈັດການຂໍ້ມູນໂດຍການໃຊ້ Microsoft Excel ໃຫ້ກັບບໍລິສັດ

ຊັ້ນນໍາ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນຫຼາຍແຫ່ງ ທັງ Public ແລະ In-House Training

 

ປະສົບການໃນການເຮັດວຽກ ບໍລິສັດຂອນແກ່ນແຫອວນ ຈໍາກັດ, ສະຖາບັນລາດຊະພັກກໍາແພງເພັດ

 • ບໍລິສັດ ໄອຊີຊີ ອິນເຕີເນເຊິນແນລ ຈໍາກັດ(ມະຫາຊົນ), ສະຖາບັນເພິ່ມຜົນຜະລິດແຫ່ງຊາດ
 • ບໍລິສັດ ເອໄອເອັມ ອິນລາຍ ຈໍາກັດ, ບໍລິສັດປະຊາລັດຣັກສາມັກຄີຂອນແກ່ນ ຈໍາກັດ (ວິສາຫະກິດເພຶ່ອສັງຄົມ)

บทความใกล้เคียง:

Leave a comment