ຊ່ວຍກັນ ແຈ້ງຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບ ທຸລະກິດທີບໍ່ເຄື່ອນໄຫວ ຫຼື ເຄື່ອນໄຫວບໍ່ຖືກຕ້ອງ

ເພື່ອຊ່ວຍກັນເປັນຫູເປັນຕາ ສະກັດກັ້ນປາກົດການຫຍໍ້້ ທີ່ກົດໜ່ວງທ່ວງດຶງການພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງຊາດ ດ້ວຍການມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າຈາກທຸກພາກສ່ວນໃນສັງຄົມ