ຮັບເຮັດ Business Plan/ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຟື້ນຕົວຂອງເງິນກູ້ ການລົງທຶນ