เกี่ยวกับเรา

 

Laos SME Development Center หรือ ศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประเทศลาว เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

 

  1. เป็นสถาบันจัด ฝึกอบรม ด้านการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ และการฝึกอบรมด้านวิชาชีพ ระยะสั้น ในสาขาต่างๆ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพ และนำไปสู่การเริ่มต้นเป็นธุรกิจได้
  2. ส่งเสริมธุรกิจ ขนาดเล็ก จนถึง ขนาดกลาง ด้วยการทำวิจัย การสอน เทคโนโลยี และนวัตรกรรมใหม่ๆ รวมถึง การเข้าถึงแหล่งเงินทุน ให้แก่ผู้ประกอบการ
  3. เป็นสถาบัน พัฒนาบุคลากร ให้แก่ผู้ประกอบการ และสถานประกอบการต่างๆ
  4. เป็นสถาบันจัดอบรม และส่งเสริมการตลาดและการขาย ให้แก่ผู้ประกอบการ ด้วยสื่อ ต่างๆ ทั้ง ออนไลน์ และ ออฟไลน์
  5. เป็นที่ปรึกษา ด้านการวางแผนธุรกิจ การเงิน การบัญชี และกฏหมาย ให้แก่ผู้ประกอบการ
  6. ให้บริการ และให้คำปรึกษา และฝึกอบรมเพื่อสร้างมาตรฐานสากล (ISO9001, ISO14001, ISO22000, Codex GMP, HACCP, OHSAS18000)